سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

26ماه انتظار باعلائم ظهور

خال لب , • نظر

مابه خال لبت ای دوست گرفتارشو یم

 

چشم هشیارتورا دیده وهشیارشویم

 --------

فارغ ازخودشده و طبل خمینی بزنیم

 

همچو مجنون خریدار دل یارشویم

 -------------

با غم یار فکندیم به جان ها شرری

 

تا به جان آمده و عاشق دیدار شویم

-------------- 

در میخانه ببوسیم به یاد ش دائم

 

مسجد و مدرسه را همچو گل نار شویم

 ----------------

جامه ی زهد و ریا کنده و چابک برویم

 

بسوی پیرخراباتی و هشیارشویم

------- 

واعظ شهربگیریم و به زندان ببریم

 

وز دَم رند می آلوده مددکارشویم 

------------

بگذارید که از رو ح خدا یاد کنیم

 

تاکه با غمزه ی او ازمحن آزاد شویم

 

ddddd12

-------------